სამეწარმეო უნარები

სამეწარმეო უნარები მოიცავს შესაძლებლობების დანახვის და იდეების განვითარების, რესურსების მართვის და იდეების განხორციელების უნარებს.  Chart, pie chart

Description automatically generated

შესაძლებლობების მართვის უნარი გვეხმარება განვსაზღვროთ თუ  როგორ მოვახდინოთ შესაძლებლობების და იდეების ოპტიმიზაცია, როგორ გავიაზროთ ჩვენი იდეის გარემოზე გავლენა და მისი შედეგები. 

რესურსების მობილიზაციის და მართვის უნარი გვეხმარება განვივითაროთ თავდაჯერება და განვაგრძოთ განვითარება, ვისწავლოთ როგორ მოვახდინოთ რეფლექსია საკუთარ სისუსტეებზე და რთულ პერიოდებზე კარიერასა თუ პირად ცხოვრებაში, როგორ მოვახერხოთ ბიუჯეტის დაგეგმვა და ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა შეზღუდული რესურსების პირობებში. 

იდეის პრაქტიკულად განხორციელების უნარი გვეხმარება  განვსაზღვროთ პრიორიტეტები და   მოვახდინოთ საქმის ორგანიზება მის ბოლომდე დასასრულებლად,  მივიღოთ გადაწყვეტილებები გაურკვევლობის, ბუნდოვანების და მაღალი რისკის პირობებში, ვისწავლოთ კეთებით.


თითოეული უნარი თავის მხრივ 5 კომპეტენციას აერთიანებს. 


Chart, pie chart

Description automatically generated


აფა


განვიხილოთ თითოეული უნარი პიროვნული ზრდის მიზნებთან და კურსის შინაარსთან მიმართებაში.

შესაძლებლობების მართვის უნარი გვეხმარება განვსაზღვროთ თუ  როგორ მოვახდინოთ შესაძლებლობების და იდეების ოპტიმიზაცია, როგორ გავიაზროთ ჩვენი იდეის გარემოზე გავლენა და მისი შედეგები. 

Diagram

Description automatically generated


რესურსების მობილიზაციის და მართვის უნარი გვეხმარება განვივითაროთ თავდაჯერება და განვაგრძოთ განვითარება, ვისწავლოთ თუ როგორ მოვახდინოთ რეფლექსია საკუთარ სისუსტეებზე და რთულ პერიოდებზე კარიერასა თუ პირად ცხოვრებაში, როგორ მოვახერხოთ ბიუჯეტის დაგეგმვა და ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა შეზღუდული რესურსების პირობებში. 

იდეის პრაქტიკულად განხორციელების უნარი გვეხმარება  განვსაზღვროთ პრიორიტეტები და   მოვახდინოთ საქმის ორგანიზება მის ბოლომდე დასასრულებლად,  მივიღოთ გადაწყვეტილებები გაურკვევლობის, ბუნდოვანების და მაღალი რისკის პირობებში, ვისწავლოთ კეთებით.

ბოლო ცვლილება: Tuesday, June 29 2021, 4:26 PM