თემის მონახაზი

 • კურსის შესაახებ

  სასწავლო კურსის მიზნები და ამოცანები: კურსის მიზანია მოსწავლეებს გააცნოს გრაფიკულ დიზაინთან მუშაობის ძირითადი პრინციპები და მახასიათებლები, გამოუმუშაოს გრაფიკული ნამუშევრების დამოუკიდებლად შექმნის უნარი.


  სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობები: წინაპირობა არ აქვს (კურსი განკუთვნილია დამწყებებისთვის)


  სწავლების ფორმატი (სწავლების მეთოდი): სალექციო მეცადინეობა (თეორიული მასალის გაცნობა), პრაქტიკული მეცადინეობა


  შენიშვნა: კურსისთვის საჭიროა გამართული ლეპტოპი ან კომპიუტერი Windows ან macOS ოპერაციული სისტემით, სადაც შესაძლებელი იქნება პროგრამა illustrator-ში მუშაობა. ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ აქ: 

  https://helpx.adobe.com/illustrator/system-requirements.html

  https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51%2B1epSycpS.pdf


  ძირითადი თემები:
  • ორგანზომილებიანი გრაფიკის მიმოხილვა;

  • ვექტორული და რასტრული  ფაილები;

  • 2D ფაილის ფორმატები;

  • მარტივი ობიექტების  და ძირითადი ფორმების შექმნა;

  • ბრაშები;

  • სიმბოლოებთან და ტექსტთან მუშაობა;

  • ფერთა პალიტრის მიმოხილვა

  • მოდიფიკაციის სიმბოლოები

  • გრადიენტული ბადე

  • ფონტის შექმნა

  • ვებ დიზაინზე მუშაობა

  • Illustrator CC -ის ეფექტები  გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსის განმავლობაში:

  მოსწავლეები დაეუფლებიან იმ საბაზისო ტექნიკას, რომლის ცოდნაც აუცილებელია პროგრამის ძირითადი მახასიათებლების ასათვისებლად. მოსწავლეები  მიიღებენ პრაქტიკულ გამოცდილებას და შესაძლებლობა ექნებათ იმუშაონ რეალურ პროექტებზე, პოსტერების, ვებ დიზაინისა და სხვ მიმართულებით.  თითოეულ შეხვედრაზე მიღებული პრაქტიკული გამოცდილება დაეხმარება მოსწავლეებს გაიმყარონ  ცოდნა 2D დიზაინის მიმართულებით, რაც წაახალისებს მათ საკუთარი პროექტების და იდეების განხორციელბის დაწყებაში. კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები შეძლებენ იმუშაონ გრაფიკული დიზაინერის პოზიციაზე, როგორც საქართველოში, ისე მის საზღვრებს გარეთ.  კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ:


  • Adobe Illustrator CC-ის ინტერფეისის ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრა;

  • ფონტთან მუშაობა

  • პოსტერებზე მუშაობა

  • ვებ-დიზაინზე მუშაობა

  • გრაფიკული ნამუშევრის დამოუკიდებლად შექმნა


 • #1 - Adobe Illustrator CC- ში მუშაობის ძირითადი პრინციპები

  • გრაფიკული პროგრამების მიმოხილვა,
  • RGB  და  CMYK ფერთა პალიტრების გარჩევა, 
  • ვექტორული და რასტრული  ფაილების გარჩევა,
  • Adobe illustrator - ის სამუშაო ფაილის შექმნა და რედაქტირება ( Edit Artboards)
  • სამუშაო გარემოს  შექმნა, გადაცვლა, შენახვა, განახლება. (Workspace)
  • პროგრამაში ნავიგაციის ხელსაწყოების ახსნა ( ხელსაწყო Zoom; ხელსაწყო Hand )

 • #2 - მარტივი გეომეტრიული ფიგურების შექმნა და რედაქტირება

  • გეომეტრიული ფიგურები :  მართკუთხედი, მომრგვალებულ გვერდებიანი მართკუთხედი, ელიფსი, პოლიგონი, ვარსკვლავი.
  • მონიშვნის ხელსაწყოები ( Selection  და Direct Selection)
  • ობიექტების შიგთავსისა და კონტურების პარამეტრები ( Fill, Stroke და Opacity  პარამეტრები )
  • ფაილის შენახვა.

 • #5 - ობიექტების გარდაქმნა / გადაადგილება

  • Transform-ის ბრძანებები ( Transform Again, Move, Rotate, Reflect, Scale, Shear,

  • ხელსაწყოები Rotate Tool, Reflect Tool, Scale Tool, Share Tool.

  • Free Transform Tool

  • Arrange - ის ბრძანებები ( Bring to Front, Bring Forward, Send Backward, Send to Back.)

  • Layers ( ლეიერებთან მუშაობა)


 • #6 - ფუნჯები (Brushes)

  • Paintbrush Tool 
  • Blob Brush Tool,
  •  ბრაშების შექმნა (Calligraphic Brush, Scatter Brush, Art Brush, Bristle Brush, Pattern brush) 
  • Line Segment Tool, Arc Tool, Spiral Tool, Rectangular Grid Tool, Polar Grid Tool.


 • #7 - ობიექტების გაერთიანება და სწორება

  • Align - ბრძანება (ობიექტების სწორება) Align Objects, Distribute Objects.

  • Pathfinder – (ობიექტების კვეთა/გაერთიანება) Shape Modes: Unite, Minus Front, Intersect, Exclude….

  • Shape Builder Tool - ობიქტების ფორმების გარდაქმნის ხელსაწყო.


 • #8 - ფერის გრადაცია და შერევა (Blend)

  • ხელსაწყო Blend Tool 
  • Object -   პანელის განხილვა ( Blend , Make, Release, Blend Options, Expand, Replace Spine, Reverse Spine, Reverse Front to Back)
  • Gradient -  პალიტრის განხილვა (Linear Gradient, Radial Gradient, Freeform Gradient)
  • Gradient Tool


 • #9 - ტექსთან მუშაობა

  • ტექსტის შექმნის ძირითადი პრინციპები
  • ხელსაწყო Type Tool , Area Type Tool, Type on Path Tool.
  • ხელსაწყო Vertical Type Tool , Vertical Area Type Tool, Vertical Type on Path Tool.
  • ხელსაწყო Touch Type Tool

 • #10 - ფონტის შექმნა

  • ფონტის  პარამეტრები და ძირითადი სპეციპიკა.
  • calligraphr.com -ის განხილვა
  • “calligraphr”- ის ბიბლიოთეკების  განხილვა
  • ფონტის შექმნა

 • #11 - ფერთა პალიტრები

  • დიალოგური ფანჯარა Color Picker,
  • პალიტრა  Color,
  • პალიტრა Swatches,
  • ფერის ბიბლიოთეკების შექმნა,
  • პალიტრა Graphic Styles,
  • პალიტრა Tranparency 
  • Object – Pattern პანელი

 • #12 - გრადიენიტული ბადე და პერსპექტივა

  • Mesh Tool
  • Perspective Grid Tool
  • Perspective Selection Tool 
  •  პესპექტივაში მუშაობის სპეციფიკები ( One Point Perspective, Two Point Perspective, Tree Point Perspective • #13 - მოდიფიკაციების და სიმბოლოების ხელსაწყოები

  •  წაშლის და ჭრის ხელსაწყოები ( Eraser Tool, Scissors Tool, Knife)
  • ობიექტების მოდიფიკაციის ხელსაწყოები ( With Tool, Warp Tool, Twirl Tool, Pucker Tool, Bloat Tool, Scallop Tool, Crystallize Tool, Wrinkle Tool )
  • სიმბოლოები ( Symbol Sprayer Tool,  Symbol Shifter Tool, Symbol Scruncher Tool, Symbol Sizer Tool, Symbol Spinner Tool, Symbol Strainer Tool, Symbol Screener Tool, Symbol Styler Tool )
 • #14 - მასკირება და თრეისი

  • ობიექტების მასკირება 

  • Transparency  მასკი

  Image Trace -  ის ფორმები ( Black and White, 3 Colors, 6 Colors, 16 Colors, Shades of Gray, Sketched Art, Line Art ….. )


 • #15 - Illustrator CC -ის ეფექტები

  • 3D -  სამ განზომილებიანი ობიექტების შექმნა ( Extrude & Bevel, Revolve, Rotate )
  • Effect Gallery (Artistic, Brush Strokes, Distort, Sketch, Stylize, Texture)
  • Illustrator Effects (Crop Marks, Wrap, SVG Filters, Stylize, Rasterize, Distort & Transform )
  • ბლარის და ჩრდილის შექმნა. • #17 - [Photoshop] პორთფოლიოების შექმნა ( ბიჰენსი, დრიბლი, არტსთეიშენი ) განხილვა, რეგისტრაცია

  აღნიშნული ნაწილში მონაწილეები ისწავლიან თუ როგორ ხდება პორთფოლიოს შექმნა სხვადასხვა პლათფორმის გამოყენებით: დაგეგმავენ და აწყობენ შინაარსს პორთფოლიოსთვის, რომელშიც იქნება განთავსებული მათი დასრულებული პროექტები.

   

  ●     პლათფორმაზე( https://www.behance.net/; https://dribbble.com/; www.artstation.com) რეგისტრაცია

  ●     პლათფორმების ( https://www.behance.net/; https://dribbble.com/; www.artstation.com) განხილვა, ძირითადი მახასიათებლების ახსნა;

  ●     შინაარსის დაგეგმვა და აწყობა